Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2949 Dự thảo
5381 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Kính gửi:Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                               Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực sản…