Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Ngày đăng: 16:17 16-12-2015 | 1421 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 3236 /PTM-PC

Vv mời góp ý DTTT quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục SPCN

hỗ trợ ưu tiên phát triển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          Hà Nội, ngày  16 tháng  12  năm 2015

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp tham gia đầu tư, sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như: dệt may, da giày, điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Gợi ý góp ý được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 04/01/2016 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-          Lưu VT, PC.

TL. CHỦ TỊCH

KT.TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

PHÓ TRƯỞNG BAN

                                 (đã ký)


Phạm Ngọc Thạch

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

DTTT Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi Dự án sản xuất SPCNHT

Ngày nhập

16/12/2015

Đã xem

1421 lượt xem

Gợi ý góp ý DTTT Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi Dự án sản xuất SPCNHT

Ngày nhập

16/12/2015

Đã xem

1421 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com