Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày đăng: 09:00 15-04-2011 | 1260 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

–––––

Độc lập Tự do Hạnh phúc

–––––––--------------------------–––––––––––––––––––

Số: /2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày tháng năm 2011

(Dự thảo lần 2 ngày 14/4/2011)

NGHỊ ĐỊNH

Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,


.... 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Dự thảo 2)

Ngày nhập

15/04/2011

Đã xem

1260 lượt xem

Dự thảo Tờ trình Chính phủ về Nghị định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày nhập

15/04/2011

Đã xem

1260 lượt xem

Gợi ý một số nội dung trọng tâm cần góp ý

Ngày nhập

15/04/2011

Đã xem

1260 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com