Theo dõi (4)

Dự thảo Đề cương Luật bản quyền tác giả

Ngày đăng: 13:05 04-06-2019 | 2106 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các chủ thể liên quan tới bản quyền tác giả,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Đề cương Luật bản quyền tác giả (VN)

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2106 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2106 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2106 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2106 lượt xem

Thống kê Luật bản quyền tác giả trên thế giới

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2106 lượt xem

Luật bản quyền của một số nước

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2106 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com