Theo dõi (4)

Dự thảo Đề cương Luật bản quyền tác giả

Ngày đăng: 13:05 04-06-2019 | 2827 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các chủ thể liên quan tới bản quyền tác giả,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Phiên bản 1

Dự thảo Đề cương Luật bản quyền tác giả (VN)

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2827 lượt xem

Tờ trình

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2827 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2827 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2827 lượt xem

Thống kê Luật bản quyền tác giả trên thế giới

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2827 lượt xem

Luật bản quyền của một số nước

Ngày nhập

04/06/2019

Đã xem

2827 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com