Tìm kiếm trên 2616 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2616 Dự thảo
5193 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ Căn cứ Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính…