Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2444 Dự thảo
5098 Ý kiến VCCI

Dự thảo Ngân hàng Nhà nước

Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02/05/2011 về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Toàn văn VBPL được đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=158453 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân…