Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3335 Dự thảo
5578 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––– Số:       /2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày        tháng      năm 2011 Dự thảo…

Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày tháng năm Dự thảo NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi,…