Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2780 Dự thảo
5289 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Dự thảo Quyết định Thủ tướng Về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   Số:             /2011/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày       tháng     năm 2011…