Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2537 Dự thảo
5156 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ Số: /2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV (05-5-11) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         Độc lập - Tự do -…