Bộ Công an Archives - VIB OnlineVIB Online
Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2924 Dự thảo
5370 Ý kiến VCCI

Dự thảo Bộ Công an

Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM   Số:                         /PTM-PC Vv góp ý về đơn giản hóa TTHC đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc…

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

              CHÍNH PHỦ                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Số:    /2008/NĐ-CP                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                        Hà Nội, ngày    tháng    năm 2008                       Dự thảo…

LUẬT CƯ TRÚ

LUẬT CƯ TRÚ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 81/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội…