BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2011

Thứ Năm 11:22 28-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2011

TÓM TẮT BÁO CÁO MEI 2011

2011 MEI REPORT: SUMMARY

 MEI 2011 : Chỉ số Hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ (Ministerial Effectiveness Index – MEI) được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành luật về kinh doanh của 14 Bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ tới doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.