SỬA ĐỔI LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thứ Năm 09:33 28-09-2017

Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
  • Kiến nghị sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in
  • Góp ý Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh – ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU CỦA CƠ QUAN SOẠN THẢO

  • Đánh giá ở 12 văn bản được ban hành từ tháng 7 đến tháng 10/2014 mà VCCI đã có ý kiến góp ý

 

ĐIỂM TIN

  • Các dự thảo VBQPPL mà VCCI đã có ý kiến chính thức bằng công văn và những ý kiến chính
  • Danh mục các dự thảo VBQPPL đang lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp
  • Danh mục các dự thảo VBQPPL mà VCCI tham gia soạn thảo, thẩm định
  • Sự kiện xây dựng pháp luật VCCI tổ chức hoặc phối hợp tổ chức