Tìm kiếm sự kiện

Thư mời cung cấp dịch vụ in ấn Dự án “Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế”

Thời gian tổ chức Từ 05-10-2022 07:00:00

Địa điểm

Số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ IN ẤN

Trong khuôn khổ chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chịu trách nhiệm thực hiện Dự án (Cấu phần 4) Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế.

Mục tiêu của việc tìm đối tác in ấn là nhằm giúp Dự án chuyển tải thông tin từ Báo cáo kết quả nghiên cứu của Dự án thành ấn phẩm để công bố rộng rãi, dễ theo dõi, qua đó chuyển tải được thông tin cần thiết tới cộng đồng, các kết quả, phân tích và kiến nghị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có 02 Báo cáo sau (tên Báo cáo có thể được điều chỉnh):

  1. Chất lượng của thông tư, công văn với hiệu quả của cải cách thể chế
  2. Tác động của COVID-19 tới các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Phương pháp thực hiện, các yêu cầu cụ thể vui lòng xem ở Điều khoản tham chiếu kèm theo đây.

Hồ sơ yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ:

– Báo giá dịch vụ, tài liệu giới thiệu năng lực

– Chi tiết liên hệ của đơn vị

Đề nghị gửi tới:

Ban Pháp chế – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Email: thuypm@vcci.com.vn/ thuypminh@gmail.com

Điện thoại: 024 35770632 Chị Phan Minh Thủy

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2022

Trân trọng cảm ơn.

Các văn bản liên quan