Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Dưới góc nhìn của Cộng đồng doanh nghiệp”

Thời gian tổ chức Từ 11-07-2016 01:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Các văn bản liên quan