Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Điều kiện kinh doanh: Nhận diện và kiến nghị”

Thời gian tổ chức Từ 14-06-2016 08:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Các văn bản liên quan