Quyết định Ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thứ Ba 09:05 17-10-2023

Ngày 10/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2188/QĐ-BTC về việc Ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Theo đó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điều chỉnh, bổ sung ban hành trong năm 2023 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/10/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Quyết định có hiệu lực vào ngày 10/10/2023.

Quyết định Ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy