Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3673 Dự thảo
5744 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi,…