Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3849 Dự thảo
5796 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về cấp đổi Giấy phép, cấp…