Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3668 Dự thảo
5742 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 01-183:2016/BNNPTNT về thức ăn chăn nuôi – Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 01-183:2016/BNNPTNT quy…