Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3853 Dự thảo
5799 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ, gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…