Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3667 Dự thảo
5741 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghi định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (Phục vụ công tác thẩm định của Bộ Tư pháp)

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghi định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày…