Theo dõi (0)

Lộ trình thực hiện áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 Đối với Cà Phê nhân xuất khẩu

Ngày đăng: 15:34 22-11-2007 | 1928 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------


 

Dự thảo


LỘ TRÌNH THỰC HIỆN ÁP DỤNG
TIÊU CHUẨN TCVN 4193: 2005 ĐỐI VỚI CÀ PHÊ NHÂN XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /2007/QĐ-BNN ngày     tháng   
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

1.      Bước 1 (từ tháng 12/2007 đến tháng 10/2008)
Tập trung giải quyết các vấn đề sau:
1.1.               Đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương (Bộ KHCN, Bộ Nhà nước& PTNT)
-               Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 cho phù hợp với ISO 10470;
-               Ban hành Quyết định bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 đối với cà phê xuất khẩu, trước hết áp dụng ngay một số chỉ tiêu về khuyết tật có trị số lỗi cao nhưng dễ khắc phục như: độ ẩm ≤ 12,5%, tạp chất ≤ 0,5 % và không có hạt bị mốc. Trên cơ sở cách tính lỗi theo TCVN 4193:2005, yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê phải đàm phán, thuyết phục khách hàng chấp nhận cách phân hạng chất lượng theo cách tính lỗi khuyết tật của lô hàng theo tiêu chí của TCVN 4193:2005 thay cho cách phân hạng dựa trên tỷ lệ hạt đen vỡ như hiện nay;
-               Trình Chính phủ bổ sung sản phẩm cà phê nhân xuất khẩu vào Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 và việc kiểm tra chất lượng đối với cà phê nhân xuất khẩu cà phê để hiểu và chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục các hạn chế về chất lượng, đáp ứng các chỉ tiêu bắt buộc áp dụng của TCVN 4193:2005;
-               Xây dựng và ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật chung về trồng trọt, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển cà phê nhân để đáp ứng các tiêu chuâẩ chất lượng theo TCVN 4193:2005;
-               Xây dựng và ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật chung về trồng trọt, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, vận chuyển cà phê nhân để đáp ứng các tiêu chuâẩ chất lượng theo TCVN 4193:2005, làm cơ sở để các tỉnh xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật địa phương phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tiểu vùng.
1.2.                Đối với các địa phương (Sở Nhà nước và PTNT)
-               Rà soát đánh giá phân loại các diện tích cà phê theo mức độ năng suất, chất lượng khác nhân để hướng dẫn người sản xuất thực hiệnc ác biện pháp tác động phù hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê. Quy hoạch vùng nguyên liệu cụ thể cho từng cơ sở chế biến để yên tâm đầu tư, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật sản xuất nhằm có sản phẩm đạt chất lượng tốt;
-               Xây dựng, ban hành và hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật trồng trọt, thu hoạch, phơi sấy, sơ chế, bảo quản cà phê tại địa phương để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu theo TCVN 4193:2005;
-               Thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nâng cao chất lươợn cà phê (Khuyến khích nông chuyển giao KHKT, hỗ trợ xây dựng cơ sở phơi sấy, hỗ trợ các cơ sở chế biến đổi  mới công nghệ, thiết bị bảo quản, chế biến để cải thiện chất lượng cà phê theo xuất khẩu theo tiêu chuẩn mới);
-               Tăng cường kiểm tra việc thu hoạch cà phê, ngăn chặn tình trạng trộm cắp cà phê để hạn chế tối đa việc thu hoạch quả xanh, non.
1.3.                Đối với Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, kết hợp với khuyến khích, thuyết phục các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân khẩn trương áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4193:2005. Thực hiện cơ chế tuyên dương kèm theo thưởng vật chất cho các doanh nghiệp tự nguyện sớm áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4193:2005.
1.4.               Đối với các doanh nghiệp thu mua chế biến và xuất khẩu cà phê
a)      Các doanh nghiệp đã áp dụng TCVN 4193:2005 tiếp tục thuyết phục khách hàng chấp nhận mua cà phê theo tiêu chuẩn TCVN 4193:2005. Tiếp tục hướng dẫn, Khuyến khích khích người trồng cà phê chăm sóc và thu hái đúng kỹ thuật, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản, chế biến cà phê để tăng tỷ lệ cà phê phẩm cấp cao.
b)     Các doanh nghiệp chưa đủ điều kiện áp dụng TCVN 4193:2005 ngay từ niên vụ 2007/2008 cần:
-         Chủ động xây dựng kế hoạch áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 và các quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành. Đầu tư trang thiết bị và đào tạo cán bộ để khắc phục các hạn chế trong từng khâu thu mua, bảo quản, chế biến cà phê xuất khẩu;
-         Tích cực thuyết phục khách hàng mua cà phê dựa trên phương pháp phân loại chất lượng tính lỗi theo tiêu chuẩn TCVN 4193:2005;
-         Thực hiện ký hợp đồng tiêu thu sản phẩm cà phê với người sản xuất theo QĐ 80, cải tiến cơ chế thu mua để khuyến khích  người trồng cà phê hái quả chín và phân loại chất lượng từ đàu, hạn chế tối đa tình trạng hái tuốt quả xanh; chấm dứt tình trạng mua sô, tranh thủ cà phê cà phê nguyên liệu ngoài vùng được quy hoạch.
2.      Bước 2 (từ tháng 10/2008 – tháng 10/2009)
-               Tiếp tục Ban hành quyết định bắt buộc áp dụng các chỉ tiêu còn lại của TCVN 4193:2005;
-               Tíêp tục tuyên truyền phổ biến TCVN 4193:2005 và các Quy chuẩn kỹ thuật cà phê tới các doanh nghiệp và người sản xuất;
-               Đối với các doanh nghiệp (hoặc lô hàng) xuất khẩu lớn (từ 50 ngàn tấn/năm trở lên), bắt buộc kiểm tra chất lượng về các chỉ tiêu: độ ẩm, tỷ lệ hạt mốc, tỷ lệ hạt trên sàng và tính lõi khuyết tật theo TCVN 4193:2005 trước khi thông quan. Những lô hàng có tổng số lỗi vượt mức tối đa cho phép ≤ 15% nhưng đạt chất lượng theo hợp đồng đã ký, vẫn cho xuất khẩu nhưng yêu cầu doanh nghiệp cam kết sẽ khắc phục lỗi chất lượng ngay trong niên vụ tiếp theo;
-               Các doanh nghiệp còn lại chủ động ký hợp đồng với các tổ chức kiểm tra chất lượng cà phê để lấy mẫu kiểm tra điểm theo tiêu chuẩn TCVN 4193:2005 nhằm xác định mức độ lỗi và có biện pháp khắc phục kịp thời.
3.      Bước 3 (từ tháng 10/2010 trở đi)
Thực hiện kiểm tra toàn diện các chỉ tiêu chất lượng theo TCVN 4193:2005 đối với tất cả các lô hàng cà phê nhân xuất khẩu trước khi thông quan


                              BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 

 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Du thao

Ngày nhập

22/11/2007

Đã xem

1928 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com