Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Quy định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm trang thiết bị y tế

Ngày đăng: 09:13 15-04-2011 | 1804 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

BỘ Y T

Số:          /2011/TT- BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


                           Hà Nội, ngày       tháng       năm 2011             

Dự thảo lần 5:

 


THÔNG TƯ

Quy định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm trang thiết bị y tế

 

 Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

 Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

 Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

 Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 18/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

 Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

 Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

 Căn cứ Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu;

Bộ Y tế quy định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm trang thiết bị y tế như sau:

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Form CFS

Ngày nhập

15/04/2011

Đã xem

1804 lượt xem

Dự thảo Thông tư Quy định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm trang thiết bị y tế (lần 5)

Ngày nhập

15/04/2011

Đã xem

1804 lượt xem

Form Giấy LHSP

Ngày nhập

15/04/2011

Đã xem

1804 lượt xem

Công văn xin ý kiến doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia

Ngày nhập

15/04/2011

Đã xem

1804 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com