Theo dõi (0)

Dự thảo thông tư quy định về Quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Ngày đăng: 17:19 23-11-2015 | 2014 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

               BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2015

DỰ THẢO

 
 

THÔNG TƯ

Quy định về Quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định


Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục  trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến là các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đăng ký tham dự lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định;

2. Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định là quá trình lựa chọn đơn vị đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về quản lý, tổ chức hoạt động vận tải để thực hiện việc kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

3. Hồ sơ lựa chọn (hồ sơ) là toàn bộ tài liệu, mẫu biểu do đơn vị vận tải chuẩn bị và nộp cho cơ quan tổ chức lựa chọn để làm căn cứ đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh, về để xuất kỹ thuật của đơn vị vận tải theo các yêu cầu quy định tại Thông tư này.

          Điều 4. Cơ quan tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

          Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn địa phương và tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đối với các giờ xe chạy (gồm cả giờ đi và giờ về) theo sự thống nhất phân công của hai Sở hai đầu tuyến theo nguyên tắc 50/50.

Điều 5. Thời hạn khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định

Thời hạn khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định là 07 năm kể từ ngày cơ quan tổ chức lựa chọn có văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn.

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

1. Trường hợp chỉ có 01 đơn vị vận tải đăng ký khai thác giờ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định thành công thành công, áp dụng nguyên tắc tổ chức lựa chọn quy định tại Mục c, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2. Trường hợp có từ 02 đợn vị vận tải trở lên đăng ký khai thác giờ chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định thành công, áp dụng trình tự tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến theo quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

Điều 7. Điều kiện thực hiện lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Sở Giao thông vận tải khi thực hiện lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Tuyến vận tải hành khách cố định phải nằm trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

2. Giờ xe chạy áp dụng Quy trình lựa chọn phải nằm trong biểu đồ chạy xe đã được cơ quan có thẩm quyền công bố và chưa có đơn vị khai thác hoặc đơn vị đang khai thác hết thời hạn khai thác hoặc không đảm bảo điều kiện tiếp tục khai thác;

3. Giờ xe chạy áp dụng Quy trình lựa chọn phải có từ 02 đơn vị trở lên đăng ký khai thác tuyến thành công (tính cho cả hai đầu tuyến).

Điều 8. Trình tự triển khai công tác lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

1. Công bố biểu đồ chạy xe và xây dựng kế hoạch lựa chọn, bao gồm:

a) Công bố biểu đồ chạy xe theo quy định tại Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT.

b) Công bố các giờ xe chạy (gồm cả giờ đi và giờ về) được phân công tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến đã được 02 Sở hai đầu tuyến thống nhất.

c) Lập, công bố kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

d) Thành lập tổ chuyên gia đánh giá.

2. Tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, bao gồm:

a) Chuẩn bị hồ sơ;

b) Tiếp nhận hồ sơ;

c) Mở hồ sơ.

3. Đánh giá hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, bao gồm:

a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ;

b) Đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh;

c) Đánh giá về kỹ thuật;

d) Xếp hạng đơn vị vận tải tham gia lựa chọn.

4. Trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Chương II

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Điều 9. Tổ chuyên gia đánh giá

Tổ chuyên gia đánh giá được thành lập theo quyết định của Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

1. Thành phần Tổ chuyên gia đánh giá:

a) Tổ trưởng Tổ chuyên gia: là lãnh đạo bộ phận quản lý vận tải của Sở.

b) Các thành viên gồm: Thanh tra giao thông, cán bộ thuộc bộ phận quản lý vận tải và các cán bộ thuộc các bộ phận khác của Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến hoặc các chuyên gia độc lập bên ngoài được Sở Giao thông vận tải mời tham gia.

2. Số lượng thành viên tổ chuyên gia đánh giá:

Số lượng người của Tổ chuyên gia phải là số lẻ và có từ 05 người trở lên.

3. Các chuyên gia độc lập tham gia Tổ chuyên gia đánh giá phải có đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực vận tải đường bộ;

b) Có thời gian làm việc trong lĩnh vực vận tải đường bộ tối thiểu 03 năm;

c) Phải độc lập, không có liên quan về lợi ích với các đơn vị vận tải tham gia lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

4. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Tổ chuyên gia đánh giá:

a) Đánh giá hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định;

b) Xếp hạng đơn vị tham gia lựa chọn;

c) Trình duyệt kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Điều 10. Kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định có trách nhiệm thông báo công khai kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định trên trang Thông tin điện tử của Sở trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Nội dung kế hoạch lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bao gồm các thông tin:

1. Tuyến vận tải tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định;

2. Giờ chạy xe tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định;

3. Thời gian, địa điểm bắt đầu tiếp nhận Hồ sơ đăng ký lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định;

4. Thời gian hết hạn tiếp nhận Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định;

5. Thời gian, địa điểm tổ chức mở Hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Chương III

TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Điều  11. Quy cách hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác

1. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt.

2. Số lượng hồ sơ nộp: 01 bản.

3. Niêm phong: hồ sơ lựa chọn phải được đựng trong túi có niêm phong bên ngoài (cách niêm phong do đơn vị vận tải tự quy định). Trên túi đựng hồ sơ lựa chọn phải trình bày đầy đủ các thông tin sau:

a) Tên, địa chỉ, điện thoại của đơn vị vận tải;

b) Địa chỉ nộp hồ sơ (ghi địa chỉ tiếp nhận hồ sơ thông báo tại kế hoạch lựa chọn);

c) Tên giờ xe chạy, tuyến vận tải tổ chức lựa chọn

d) Không được mở trước ... giờ, ngày ... tháng ... năm ... (ghi thời điểm tổ chức mở hồ sơ lựa chọn).

Điều 12. Chuẩn bị, nộp ,tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ lựa chọn

1. Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ hồ sơ theo các nội dung yêu cầu tại Quy trình này.

2. Cơ quan lựa chọn tiếp nhận và quản lý các hồ sơ đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn đơn vị khai thác; trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong hồ sơ của đơn vị vận tải cho các cá nhân và tổ chức khác, trừ các thông tin được công khai khi mở hồ sơ.

3. Hồ sơ được gửi đến cơ quan tổ chức lựa chọn sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ được coi là không hợp lệ và không được tham gia lựa chọn.

4. Khi muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ đã nộp, đơn vị vận tải phải có văn bản đề nghị gửi đến cơ quan tổ chức lựa chọn. Cơ quan tổ chức lựa chọn chỉ chấp thuận việc sửa đổi hoặc rút hồ sơ của đơn vị nếu nhận được văn bản đề nghị trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Điều 13.  Mở hồ sơ lựa chọn

1. Việc mở hồ sơ phải được tiến hành đúng thời gian đã quy định và công khai trước sự chứng kiến của đại diện các đơn vị vận tải tham dự, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các đơn vị vận tải.

2.Việc mở hồ sơ được thực hiện đối với từng hồ sơ theo thứ tự chữ cái tên của đơn vị vận tải và theo trình tự sau đây:

a) Kiểm tra niêm phong;

b) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: tên đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến; các thông tin liên quan khác.

3. Biên bản mở Hồ sơ: các thông tin nêu tại Điểm b Khoản này phải được ghi vào biên bản mở Hồ sơ. Biên bản mở hồ sơ lựa chọn phải được ký xác nhận bởi đại diện của cơ quan tổ chức lựa chọn và các đơn vị tham dự mở hồ sơ. Biên bản này phải được gửi cho các đơn vị vận tải nộp hồ sơ lựa chọn.

4. Đại diện của cơ quan tổ chức lựa chọn phải ký xác nhận vào tất cả các trang của hồ sơ lựa chọn.

Chương IV

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

Điều 14. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ

Việc đánh giá hồ sơ phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ lựa chọn, hồ sơ đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ của đơn vị vận tải để đảm bảo lựa chọn được đơn vị vận tải có đủ năng lực, kinh nghiệm và có phương án tổ chức vận tải tốt nhất để thực hiện.

Điều 15. Làm rõ hồ sơ

1. Sau khi mở hồ sơ, đơn vị vận tải làm rõ hồ sơ lưa chọn theo yêu cầu của cơ quan tổ chức lựa chọn. Trường hợp hồ sơ của đơn vị vận tải thiếu tài liệu chứng minh tư năng lực và điều kiện kinh doanh thì cơ quan tổ chức lựa chọn yêu cầu đơn vị làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh.

2. Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ, nếu đơn vị vận tải phát hiện hồ sơ thiếu các tài liệu chứng minh tư năng lực và điều kiện kinh doanh thì đơn vị vận tải được phép gửi tài liệu đến cơ quan tổ chức lựa chọn để làm rõ.

3. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật nêu trong hồ sơ của đơn vị vận tải, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp.

4. Cơ quan tổ chức lựa chọn có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu bổ sung thêm của đơn vị vận tải để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung được coi như một phần của hồ sơ.

5. Việc làm rõ hồ sơ chỉ được thực hiện giữa cơ quan tổ chức lựa chọn và đơn vị vận tải cần phải làm rõ và phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của đơn vị tham dự lựa chọn. Nội dung làm rõ hồ sơ phải thể hiện bằng văn bản và được cơ quan tổ chức lựa chọn bảo quản như một phần của hồ sơ.

Điều 16. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch

1. Trường hợp hồ sơ lựa chọn bị lỗi nhầm đơn vị tính thì phải sửa lại cho phù hợp với yêu cầu.

2. Trường hợp hồ sơ lựa chọn đề xuất thiếu hoặc thừa các nội dung yêu cầu của hồ sơ lựa chọn thì phải tiến hành hiệu chỉnh sai lệch. Việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch.

Điều 17. Đánh giá hồ sơ

Quy trình đánh giá hồ sơ bao gồm các bước sau:

1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ;

a) Việc kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Thông tư này;

b) Đơn vị vận tải có hồ sơ hợp lệ sẽ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và điều kiện kinh doanh.

2. Đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh

a) Việc đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư này;

b) Đơn vị vận tải có năng lực và điều kiện kinh doanh sẽ được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật.

3. Đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Thông tư này;

b) Đơn vị vận tải đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét, xếp hạng đơn vị tham dự lựa chọn khai thác.

4. Xếp hạng đơn vị vận tải

a) Việc xếp hạng đơn vị vận tải được thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Thông tư này.

Điều 18. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Kiểm tra các thành phần của hồ sơ, bao gồm: Đơn đăng ký lựa chọn, giấy ủy quyền ký đơn đăng ký lựa chọn (nếu có); các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và điều kiện kinh doanh; đề xuất về kỹ thuật và các thành phần khác thuộc hồ sơ.

2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ:

Hồ sơ của đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

a) Có đơn đăng ký lựa chọn được đại diện hợp pháp của đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến ký tên, đóng dấu;

b) Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ lựa chọn;

c) Đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến không đang trong thời gian bị đình chỉ tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định hoặc cấm tham gia lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

Điều 19. Đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh đối với hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách bao gồm các tiêu chí sau:

1. Đáp ứng các điều kiện kinh doanh

Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

2. Năng lực kinh doanh

a) Phương án khai thác tuyến;

b) Số lượng phương tiện vận tải hành khách;

c) Số lượng phương tiện huy động thực hiện giờ chạy xe ;

d) Kế hoạch bảo dưỡng phương tiện;

đ) Số lượng lái xe;

e) Số lượng nhân viên phục vụ trên xe;

g) Chất lượng dịch vụ;

h) Bảo đảm an toàn giao thông.

3. Năng lực tài chính

Báo cáo tài chính của năm gần nhất kèm theo một trong các tài liệu để kiểm chứng, bao gồm:

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của đơn vị trong năm tài chính gần nhất;

- Tờ khai quyết toán thuế có xác nhận của cơ quan quản lý thuế hoặc tờ khai quyết toán thuế điện tử và tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai.

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong năm tài chính gần nhất;

- Báo cáo kiểm toán.

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được đánh giá theo tiêu chí đạt/không đạt. Đơn vị vận tải đạt tất các các tiêu chí theo quy định sẽ được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và điều kiện kinh doanh và được xem xét, đánh giá tiếp về mặt kỹ thuật.

Phương pháp xác định mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng đối với tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

Điều 20. Đánh giá về kỹ thuật

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đối với hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách được thực hiện theo phương pháp chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:

1. Phương tiện vận chuyển

a) Thời gian sử dụng bình quân của các phương tiện huy động thực hiện giờ xe chạy (nốt xe) đang xét;

b) Loại ghế ngồi;

c) Các trang thiết bị khác trên xe:

- Điều hòa nhiệt độ;

- Wifi;

- Video;

- Công cụ hỗ trợ người khuyết tật;

- Dụng cụ che nắng.

2. Năng lực bảo dưỡng phương tiện

3. Lái xe

a) Số năm thâm niên bình quân của các lái xe bố trí hoạt động cho giờ xe chạy đang xét;

b) Số năm làm việc bình quân tại đơn vị của các lái xe bố trí hoạt động cho giờ xe chạy đang xét;

c) Tập huấn cho lái xe.

4. Chất lượng dịch vụ vận tải

a) Đón trả khách;

b) Hành trình chạy xe;

c) Điểm dừng nghỉ dọc hành trình;

d) Quyền lợi của hành khách.

Đơn vị vận tải không đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kỹ thuật được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Đơn vị đăng ký lựa chọn khai thác tuyến vận tải hành khách cố định có điểm kỹ thuật không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Phương pháp xác định thang điểm kỹ thuật với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.

Điều 21. Xếp hạng đơn vị vận tải

1. Đơn vị vận tải được xếp hạng dựa trên tổng số điểm đánh giá về kỹ thuật (đã bao gồm cả điểm cộng hoặc trừ) và được xếp hạng từ cao xuống thấp.

2. Trường hợp có nhiều đơn vị có cùng số điểm đánh giá về kỹ thuật (đã bao gồm cả điểm cộng hoặc trừ), thứ tự xếp hạng được xét theo trình tự các mục ưu đãi sau:

a) Đơn vị có từ 25% trở lên số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật;

b) Đơn vị có từ 25% trở lên số lượng lao động là nữ giới;

c) Đơn vị có số điểm cộng cao hơn.

đ) Đơn vị có số điểm trừ ít hơn.

Điều 22. Đối tượng ưu đãi

1. Trường hợp là đối tượng ưu đãi, đơn vị vận tải phải kê khai trong hồ sơ lựa chọn.

2. Điểm cộng là điểm được cộng thêm vào số điểm đánh giá về kỹ thuật của đơn vị vận tải và được tính như sau:

a) Được cộng thêm 05 điểm: nếu trong 03 năm gần nhất đơn vị, các phương tiện và lái xe thuộc đơn vị không vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải.

b) Được cộng thêm 03 điểm: nếu trong 02 năm gần nhất đơn vị, các phương tiện và lái xe thuộc đơn vị không vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải.

c) Được cộng thêm 01 điểm: nếu trong  năm gần nhất đơn vị, các phương tiện và lái xe thuộc đơn vị không vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải.

3. Điểm trừ là số điểm bị trừ từ số điểm đánh giá về kỹ thuật của đơn vị vận tải và được tính như sau:

a) Bị trừ 05 điểm: nếu trong 03 năm gần nhất đơn vị, các phương tiện và lái xe thuộc đơn vị vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải đến mức bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải hoặc có 03 lần trở lên bị đình chỉ khai thác tuyến hoặc có từ 50% số phương tiện của đơn vị bị thu hồi phù hiệu xe chạy.

b) Bị trừ 03 điểm: nếu trong 03 năm gần nhất đơn vị, các phương tiện và lái xe thuộc đơn vị vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải đến mức bị đình chỉ khai thác tuyến từ 01 đến 02 lần hoặc có từ 30%  đến dưới 50% số phương tiện của đơn vị bị thu hồi phù hiệu xe chạy.

c) Bị trừ 01 điểm: nếu trong 03 năm gần nhất đơn vị, các phương tiện và lái xe thuộc đơn vị vi phạm các quy định về quản lý hoạt động vận tải đến mức có dưới 30% số phương tiện của đơn vị bị thu hồi phù hiệu xe chạy.

4. Cách xác định: Căn cứ vào các quyết định xử lý vi phạm của Sở Giao thông vận tải chủ quản. Trong trường hợp tính điểm cộng thì chỉ áp dụng đối với các đơn vị có thời gian tham gia hoạt động vận tải lớn hơn hoặc bằng với thời gian đánh giá tương ứng quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này.

Chương V

TRÌNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KHAI THÁC TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH

Điều 23. Xét duyệt lựa chọn

1. Đơn vị vận tải được xem xét, đề nghị lựa chọn là đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có hồ sơ lựa chọn hợp lệ;

b) Có năng lực và điều kiện kinh doanh đáp ứng yêu cầu;

c) Có tổng số điểm về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

d) Xếp hạng thứ nhất trong danh sách xếp hạng đơn vị vận tải.

2. Đối với đơn vị vận tải không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn phải nêu rõ lý do đơn vị không được lựa chọn.

Điều 24. Trình, phê duyệt kết quả lựa chọn

1. Căn cứ kết quả xếp hạng các đơn vị vận tải, tổ chuyên gia đánh giá trình cơ quan tổ chức lựa chọn phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

2. Việc phê duyệt kết quả lựa chọn phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn phải có phụ lục bao gồm các thông tin về cam kết của đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến đã đăng ký trong hồ sơ lựa chọn.

Điều 25. Công khai kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

1. Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định, cơ quan tổ chức lựa chọn đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn lên trang Thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải, đồng thời gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn tới các đơn vị đã tham dự lựa chọn (bao gồm cả đơn vị được lựa chọn và đơn vị không được lựa chọn).

2. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn bao gồm:

a) Tên đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến được lựa chọn;

b) Giờ chạy xe được khai thác;

c) Tuyến vận tải hành khách cố định được khai thác;

d) Thời hạn khai thác tuyến vận tải hành khác cố định;

đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có);

e) Danh sách đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến.

Chương VI

QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN

Điều 26. Cơ quan tổ chức lựa chọn

1. Cơ quan lựa chọn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện đúng trình tự lựa chọn đơn vị khai thác tuyến quy định tại Thông tư này;

b) Yêu cầu đơn vị vận tải làm rõ hồ sơ lựa chọn trong quá trình đánh giá hồ sơ;

c) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn;

d) Cung cấp các thông tin về việc tổ chức lựa chọn trên trang Thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải và các đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến đăng ký tham gia lựa chọn;

đ) Giải quyết kiến nghị trong lựa chọn;

e) Bảo mật các tài liệu về lựa chọn.

Điều 27. Đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

1. Tham gia lựa chọn với tư cách là đơn vị tham dự lựa chọn khai thác tuyến độc lập.

2. Thực hiện các cam kết đã đề xuất trong hồ sơ lựa chọn.

3. Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quá trình lựa chọn.

4. Tuân thủ các quy định về lựa chọn.

5. Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham gia lựa chọn, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (nếu có).

6. Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Điều 28. Tổ chuyên gia lựa chọn

1. Đánh giá hồ sơ lựa chọn theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Thông tư này này.

2. Bảo mật các tài liệu về hồ sơ lựa chọn theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Bảo lưu ý kiến của mình.

4. Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình đánh giá hồ sơ lựa chọn và báo cáo kết quả đánh giá.

5. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN

Điều 29. Các hành vi vi phạm trong hoạt động lựa chọn đơn vị khai thác vận tải hành khách tuyến cố định.

1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động lựa chọn.

3. Thông đồng, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Thỏa thuận về việc rút khỏi việc lựa chọn hoặc rút hồ sơ được nộp trước đó để một hoặc các đơn vị tham gia thỏa thuận được lựa chọn;

b) Thỏa thuận để một hoặc nhiều đơn vị chuẩn bị hồ sơ lựa chọn cho các đơn vị để một đơn vị được lựa chọn;

4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của đơn vị vận tải trong quá trình lựa chọn nhằm thay đổi kết quả lựa chọn;

b) Cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ, xếp hạng đơn vị, kết quả lựa chọn đơn vị cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

c) Đơn vị vận tải cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ lựa chọn làm sai lệch kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa, quấy rối hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, thẩm quyền;

b) Các hành vi cản trở đối với đơn vị vận tải tham gia lựa chọn, cơ quan tổ chức lựa chọn.

6. Đăng ký khai thác tuyến thành công nhưng không nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu về Sở Giao thông vận tải để Sở cấp “Phù hiệu xe chạy tuyến cố định” trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký thành công được công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

7. Đăng ký khai thác tuyến thành công nhưng không nộp hồ sơ lựa chọn khi Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

8. Được phê duyệt là đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định sau khi tổ chức lựa chọn nhưng không nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu về Sở Giao thông vận tải để Sở cấp “Phù hiệu xe chạy tuyến cố định” trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn.

Điều 30. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm các hành vi vi phạm quy định tại Điều 29 Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều này, các đơn vị vận tải có các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 29 Thông tư này sẽ không được tham gia đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách trên phạm vi toàn quốc trong thời hạn như sau:

- Không được tham gia đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách trên phạm vi toàn quốc trong 01 năm với các trường hợp có các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 29 Thông tư này;

- Không được tham gia đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách trên phạm vi toàn quốc trong 06 tháng với các trường hợp có các hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều 29 Thông tư này.

Chương VIII

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VÀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG TỔ CHỨC LỰA CHỌN

Điều 31. Xử lý tình huống trong tổ chức lựa chọn

1. Trường hợp khi mở hồ sơ lựa chọn, chỉ có duy nhất 01 đơn vị vận tải nộp hồ sơ lựa chọn, cơ quan tổ chức lựa chọn đánh giá hồ sơ của đơn vị, nếu các tiêu chí đánh giá đều đáp ứng yêu cầu và không có điểm thấp hơn điểm tối thiểu đối với các tiêu chí có quy định điểm tối thiểu thì cơ quan tổ chức lựa chọn phê duyệt kết quả lựa chọn và công bố đơn vị vận tải được lựa chọn khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

2. Trường hợp đơn vị vận tải được phê duyệt là đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định sau khi tổ chức lựa chọn nhưng không nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu về Sở Giao thông vận tải để Sở cấp “Phù hiệu xe chạy tuyến cố định” trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn. Cơ quan tổ chức lựa chọn thông báo bằng văn bản cho đơn vị vận tải xếp thứ 2 (nếu có) trong danh sách xếp hạng đơn vị tham gia lựa chọn và công bố trên trang Thông tin điện tử của Sở. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo, công bố trên trang Thông tin điện tử của Sở, nếu đơn vị vận tải xếp thứ 2 có văn bản đồng ý khai thác trên tuyến vận tải đã tham gia lựa chọn thì cơ quan tổ chức lựa chọn ra quyết định phê duyệt  đơn vị vận tải xếp hạng thứ 2 là đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.

3. Trường hợp không có đơn vị xếp thứ 2 hoặc trường hợp đơn vị xếp hạng thứ 2 từ chối khai thác trên tuyến vận tải đã tham dự hoặc đã có văn bản đồng ý, quyết định phê duyệt  đơn vị vận tải xếp hạng thứ 2 là đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nhưng nhưng không nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu về Sở Giao thông vận tải để Sở cấp “Phù hiệu xe chạy tuyến cố định” trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn. Cơ quan tổ chức lựa chọn hủy bỏ toàn bộ kết quả tổ chức lựa chọn đã thực hiện và công bố lại giờ xe chạy đã tổ chức lựa chọn vào kỳ công bố biểu đồ chạy xe tiếp theo.

Điều 32. Kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong tổ chức lựa chọn

1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng đơn vị vận tải có quyền kiến nghị với cơ quan tổ chức lựa chọn theo quy trình giải quyết kiến nghị quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Quy trình giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn đơn vị vận tải như sau:

a) Đơn vị vận tải gửi văn bản kiến nghị đến đơn vị tổ chức lựa chọn từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn đơn vị vận tải.

b) Đơn vị tổ chức lựa chọn phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến đơn vị vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của đơn vị.

3. Quy trình giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn đơn vị vận tải như sau:

a) Đơn vị vận tải gửi văn bản kiến nghị đến đơn vị tổ chức lựa chọn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả lựa chọn.

b) Đơn vị tổ chức lựa chọn phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến đơn vị vận tải trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của đơn vị.

Chương IX

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

1. Hướng dẫn Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định theo quy định.

2. Giám sát, theo dõi nắm bắt kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Giao thông vận tải để giải quyết. Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kết quả thực hiện.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc đề xuất xử lý các vi phạm của các cá nhân, tổ chức trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị khai thác tuyến.

Điều 34. Sở Giao thông vận tải

1. Công bố biểu đồ chạy xe của từng tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a và Phụ lục 1b của Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2. Thống nhất với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia để phân công tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến đối với các giờ xe chạy còn trống (gồm cả giờ đi và giờ về) trên biểu đồ chạy xe và Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.

3. Tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị khai thác tuyến đối với các giờ xe chạy trên các tuyến thuộc thẩm quyền của Sở.

3. Báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam công tác tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị khai thác tuyến theo định kỳ hàng quý.

Chương X

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 35. Hiệu lực thi hành           

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 67;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

Phụ lục 1

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và điều kiện kinh doanh

TT

Tiêu chí năng lực và đáp ứng các điều kiện kinh doanh

Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (Đạt)

Ghi chú

(Tài liệu cần nộp)

1

Đáp ứng các điều kiện kinh doanh

1.1

Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Có Giấy phép còn thời hạn

Bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

2

Năng lực kinh doanh

1.1

Phương án khai thác tuyến

Có Phương án khai thác tuyến

Phương án khai thác tuyến

2.2

Số lượng phương tiện vận tải hành khách

- Có quyền quản lý,  sử dụng hợp pháp;

- Có số lượng lớn hơn hặc bằng số lượng phương tiện tối thiểu theo quy định tại  Nghị định 86/CP

- Đã được lắp đặt thiết bị GSHT

- Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký xe ô tô

- Giấy tờ chứng minh quyền quản lý, sử dụng hợp pháp (nếu phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị)

- Tên và tài khoản truy cập dữ liệu thiết bị GSHT của xe

2.3

Số lượng phương tiện huy động thực hiện giờ xe chạy (nốt xe) đang xét

- Đủ số lượng theo phương án kinh doanh, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng xe.

- Như mục 2.2 nêu trên;

(Trường hợp chưa có xe thì phải có Hợp đồng nguyên tắc mua xe với đơn vị bán xe hợp pháp)

2.4

Kế hoạch bảo dưỡng phương tiện

Có kế hoạch đảm bảo phương tiện được bảo dưỡng theo quy định

Kế hoạch bảo dưỡng phương tiện

2.5

Số lượng lái xe

-Đủ số lượng theo phương án kinh doanh

-Có Giấy phép lái xe và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định

- Hợp đồng lao động với lái xe

- Bản sao Giấy phép lái xe

- Sổ bảo hiểm xã hội của lái xe

2.6

Số lượng nhân viên phục vụ trên xe

Đủ số lượng theo phương án kinh doanh

- Hợp đồng lao động với nhân viên phục vụ trên xe

2.7

Chất lượng dịch vụ

Tự xây dựng hoặc áp dụng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

Đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải trên tuyến

2.8

Bảo đảm ATGT

- Đã lập kế hoạch bảo đảm ATGT;

- Đã xây dựng Quy trình bảo đảm ATGT

-Kế hoạch bảo đảm ATGT

- Quy trình bảo đảm ATGT

3

Năng lực tài chính:

3.1

Báo cáo tài chính và tài liệu kèm theo

Báo cáo tài chính năm gần nhất và tài liệu kèm theo để kiểm chứng (theo quy định tại khoản 3 Điều 19).

Phụ lục 2

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng hồ sơ được thực hiện theo phương pháp chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:

STT

Nội dung đánh giá

Mức điểm tối đa

Thang điểm chi tiết

Mức điểm yêu cầu tối thiểu

I

Phương tiện vận chuyển

30

1.1

Thời gian sử dụng bình quân của các phương tiện huy động thực hiện giờ xe chạy (nốt xe) đang xét

15

a

Phương tiện mới 100%

15

b

Phương tiện có thời gian sử dụng từ 1 – 13 năm

(Phương tiện có thời gian sử dụng 1 năm được 14 điểm; cứ thêm 1 năm sử dụng thì trừ 1 điểm)

2-14

c

Thời gian sử dụng từ 14 năm đến hết niên hạn sử dụng

1

1.2

Loại ghế ngồi

5

a

Ghế có tựa lưng điều chỉnh hoặc giường nằm

5

b

Ghế có tựa lưng cố định

3

1.3

Các trang bị khác trên xe

10

a

Điều hòa nhiệt độ

2

- Có

2

- Không

1

b

Wifi

2

- Có

2

- Không

1

c

Video

2

- Có

2

- Không

1

d

Công cụ hỗ trợ người khuyết tật

2

- Có

2

- Không

0

e

Dụng cụ che nắng

- Có

2

2

- Không

1

II

Năng lực bảo dưỡng phương tiện

10

2.1

Trực tiếp của đơn vị

10

2.2

Đơn vị thuê đơn vị khác thực hiện dịch vụ bảo dưỡng

5-7

2.3

Đơn vị giao cho lái xe, chủ xe tự bảo dưỡng

1-4

III

Lái xe

30

3.1

Số năm thâm niên bình quân của các lái xe bố trí hoạt động cho giờ xe chạy đang xét

10

a

- Nhỏ hơn 03 năm

3

b

- Từ 03 năm đến 10 năm

4-7

c

- Từ 10 năm trở lên

10

3.2

Số năm làm việc bình quân tại đơn vị của các lái xe bố trí hoạt động cho giờ xe chạy đang xét

10

a

- Nhỏ hơn 03 năm

3

b

- Từ 03 năm đến 10 năm

4-7

c

- Từ 10 năm trở lên

10

3.3

Tập huấn cho lái xe

10

10

a

Tất cả các lái xe bố trí hoạt động cho giờ xe chạy đang xét đều có chứng chỉ tập huấn còn thời hạn

10

b

Có lái xe bố trí hoạt động cho giờ xe chạy đang xét không có chứng chỉ tập huấn hoặc có nhưng hết thời hạn 

0

IV

Chất lượng dịch vụ vận tải

30

4.1

Đón trả khách

5

3

a

Chạy suốt không đón trả khách dọc đường

5

b

Có đón, trả khách tại các điểm dừng đón trả khách đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. 

3-4

c

Có đón, trả khách tại các điểm dừng đón trả khách không được cơ quan có thẩm quyền công bố

0

4.2

Hành trình chạy xe

10

10

a

Hành trình chạy xe đúng theo tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền công bố

10

b

Hành trình chạy xe không đúng theo tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền công bố

0

4.3

Điểm dừng nghỉ dọc hành trình

(Áp đối với các tuyến có thời gian thực hiện hành trình từ 04 tiếng trở lên)

5

3

a

Vào trạm dừng, nghỉ đã được cơ quan quản lý công bố và có ký hợp đồng phục vụ

5

b

Vào điểm dừng nghỉ có ký hợp đồng phục vụ và cam kết chất lượng phục vụ          

3-5

c

Không dừng nghỉ hoặc có vào điểm dừng nghỉ nhưng không ký hợp đồng phục vụ

0

4.4

Quyền lợi của hành khách

10

a

Có quy định và cam kết thực hiện bồi thường cho hành khách theo quy định của pháp luật khi hành khách hoàn trả vé trước giờ xe chạy

3

-

Có quy định và cam kết thực hiện bồi thường có lợi hơn cho hành khách so với mức quy định của pháp luật khi hành khách hoàn trả vé trước giờ xe chạy.

5

-

Có quy định và cam kết thực hiện bồi thường cho hành khách theo đúng quy định của pháp luật khi hành khách hoàn trả vé trước giờ xe chạy.

3

-

Không có quy định và cam kết thực hiện bồi thường cho hành khách khi hành khách hoàn trả vé trước giờ xe chạy.

0

b

Có quy định và cam kết thực hiện các quy định khác có lợi cho hành khách ngoài các quy định của pháp luật.

-

Có quy định

5

-

Không có quy định

3

Tổng cộng

 100

70 

* Ghi chú: Hướng dẫn cụ thể một số tiêu chí đánh giá kỹ thuật

1  Đối với phương tiện

Thời gian sử dụng bình quân của phương tiện: Là tổng số năm của từng phương tiện tính từ năm phương tiện được sản xuất đến năm hiện tại chia cho số lượng phương tiện

2  Đối với lái xe

2.1.  Thâm niên bình quân của lái xe : được xác định bằng tổng sô năm từ khi có GPLX phù hợp với loại xe được bố trí hoạt động cho giờ xe đang xét  đến thời điểm hiện tại của từng lái xe chia cho số lái xe được đơn vị bố trí hoạt động cho giờ xe chạy đang xét. 

2.2.   Thời gian làm việc bình quân của lái xe tại đơn vị:  được xác định bằng tổng số tháng đơn vị đóng bảo hiểm xã hội cho từng lái xe chia cho số lái xe được đơn vị bố trí hoạt động cho giờ xe chạy đang xét (trừ các lái xe đã nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn tiếp tục hành nghề theo hợp đồng lao động đã ký với đơn vị vận tải để điều khiển loại xe từ 10 đến 30 CN ).

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Quy định về Quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Ngày nhập

23/11/2015

Đã xem

2014 lượt xem

Mẫu hồ sơ lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Ngày nhập

23/11/2015

Đã xem

2014 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com