Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Ngày đăng: 11:03 24-02-2011 | 1770 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI


Số: /2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng năm 2011

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục.

Thông tư này không áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Nguyên tắc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập

1. Việc thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở dạy nghề phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề và nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này đều có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được quy định tại khoản 3 Điều 5; điểm đ, khoản 1 và điểm d, khoản 2 Điều 8; điểm đ khoản 1 và điểm e, khoản 2 Điều 11 của Thông tư này quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở dạy nghề.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Mục I

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, CHO PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Điều 3. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề

Trường cao đẳng nghề được thành lập khi có đề án bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ), cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

2. Có văn bản chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường đặt trụ sở chính đối với trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, trường cao đẳng nghề tư thục.

3. Số nghề đào tạo trình độ cao đẳng tối thiểu là 03 nghề. Quy mô đào tạo tối thiểu 200 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề tư thục và 700 học sinh, sinh viên đối với trường cao đẳng nghề công lập.

4. Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ chuẩn và kỹ năng nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:

a) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi trên giảng viên, giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh, sinh viên trên 01 giảng viên, giáo viên;

b) Có ít nhất 15% giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề có trình độ thạc sỹ trở lên;

c) Tỷ lệ giảng viên, giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% đối với trường cao đẳng nghề công lập, 50% đối với trường cao đẳng nghề tư thục và đảm bảo có giảng viên, giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

5. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:

- Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

- Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

- Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm và phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu theo chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng;

- Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên;

- Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh, sinh viên và giảng viên, giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

- Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường.

b) Thiết bị dạy nghề:

Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tạo theo quy định.

6. Về khả năng tài chính

Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường cao đẳng nghề. Vốn điều lệ thành lập trường cao đẳng nghề tối thiểu là 30 tỷ đồng Việt Nam được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

Điều 4. Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề

Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề được lập thành 09 bộ, mỗi bộ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập trường của Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư này); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường cao đẳng nghề tư thục (theo mẫu số 1b ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Đề án thành lập trường cao đẳng nghề (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này).

a) Đối với trường cao đẳng nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác thì đề án cần kèm theo danh sách giảng viên, giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo;

b) Đối với trường cao đẳng nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, thì đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giảng viên, giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo.

3. Dự thảo Điều lệ của trường.

4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thoả thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó cần làm rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

5. Dự kiến các chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Danh mục giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập phù hợp với các chương trình dạy nghề của trường.

6. Đối với trường cao đẳng nghề trực thuộc Bộ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, trường cao đẳng nghề tư thục phải có văn bản (nêu rõ sự cần thiết thành lập trường đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và về địa điểm đặt trụ sở, đất đai xây dựng trường) của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi trường đặt trụ sở chính.

7. Đối với trường cao đẳng nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung

7.1 Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập.

Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có).

7.2 Đối với trường cao đẳng nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

a) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn;

b) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

c) Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn điều lệ thành lập trường;

d) Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

đ) Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

Điều 5. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trường cao đẳng nghề

1. Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập trường

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trường lập hồ sơ theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này và gửi tới Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề gửi hồ sơ thành lập trường tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.

2. Thẩm định hồ sơ thành lập trường

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề:

a) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường (sau đây gọi chung là Hội đồng thẩm định) và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có 09 thành viên là đại diện các Bộ, cơ quan: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề theo nguyên tắc như sau:

- Đối với trường cao đẳng nghề được thành lập, cho phép thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề hoặc các cơ sở giáo dục khác, thì tổ chức thẩm định khi đã đảm bảo có đầy đủ các điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này;

- Đối với trường cao đẳng nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, thì tổ chức thẩm định khả năng thực hiện các điều kiện thành lập trường theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này. Riêng điều kiện về diện tích đất sử dụng tối thiểu và khả năng tài chính quy định tại điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 3 của Thông tư này phải có văn bản chứng minh.

c) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trường gửi Tổng cục Dạy nghề để trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

3. Thời hạn, thẩm quyền quyết định thành lập và cho phép thành lập trường

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thành lập trường của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục.

Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, cho phép thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường

a) Điều kiện:

- Việc thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề, đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề và các điều kiện đảm bảo khác để giảng dạy các nghề theo quy mô dự kiến đào tạo tại phân hiệu/cơ sở đào tạo đó;

- Nếu thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo trên địa bàn các tỉnh khác còn phải có văn bản đồng ý về chủ trương thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nơi trường dự kiến thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo.

b) Thẩm quyền:

Cấp nào ra quyết định thành lập, cho phép thành lập trường thì cấp đó quyết định thành lập, cho phép thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường.

...

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Thông tư ban hành Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề

Ngày nhập

24/02/2011

Đã xem

1770 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com