Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật

Ngày đăng: 17:37 30-10-2011 | 1921 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

DỰ THẢO

NGHỊ ĐỊNH

Về theo dõi thi hành pháp luật


CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định về hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong theo dõi thi hành pháp luật.

Điều 2. Theo dõi thi hành pháp luật

Theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động thu thập thông tin, kiểm tra, khảo sát và các hoạt động khác theo quy định tại Nghị định này để đánh giá tình hình tổ chức thi hành pháp luật; tình hình áp dụng pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Mục đích theo dõi thi hành pháp luật

Theo dõi thi hành pháp luật nhằm phát hiện, xử lý các sai sót trong thi hành pháp luật, các vướng mắc, khiếm khuyết của quy định pháp luật và hệ thống pháp luật, góp phần bảo đảm thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 4. Nguyên tắc theo dõi thi hành pháp luật

1. Thường xuyên, toàn diện đồng thời có trọng tâm, trọng điểm.

2. Phát huy vai trò của hoạt động theo dõi chung về thi hành pháp luật; kết hợp theo dõi chung về thi hành pháp luật với theo dõi thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; kết hợp theo dõi thi hành pháp luật với hoạt động thanh tra, kiểm tra và các hoạt động khác về kiểm soát hành chính.

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật.

4. Bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động bình thường khác của cơ quan nhà nước.

...

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tờ trình về Dự thảo Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật

Ngày nhập

30/10/2011

Đã xem

1921 lượt xem

Bản thuyết minh chi tiết dự thảo Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật

Ngày nhập

30/10/2011

Đã xem

1921 lượt xem

Báo cáo khảo sát về Dự thảo Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật

Ngày nhập

30/10/2011

Đã xem

1921 lượt xem

Dự thảo Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật

Ngày nhập

30/10/2011

Đã xem

1921 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com