Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ngày đăng: 11:28 15-11-2011 | 1959 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

              (  Dự thảo)       

NGHỊ ĐỊNH

          Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi


CHÍNH PHỦ

            Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

          Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

         Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi là Nghị định số 68/2008/NĐ-CP) như sau:

         1. Điều 16 được sửa đổi, bố sung như sau:

         “ Điều 16. Nộp 1 bộ hồ sơ thành lập, bao gồm:

        a) Tờ trình thành lập.

        Nội dung Tờ trình nêu rõ:

        - Sự cần thiết thành lập cơ sở bảo trợ xã hội;

        - Quá trình xây dựng đề án;

        - Nội dung cơ bản của đề án;

        - Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

         b) Đề án thành lập.

         Nội dung đề án gồm:

         - Mục tiêu và nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội;

         - Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;

         - Đối tượng tiếp nhận;

         - Tổ chức bộ máy; nhân sự, biên chế;

         - Một số thông tin cơ bản về người dự kiến làm giám đốc;

         - Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết;

         - Kế hoạch kinh phí;

         - Dự kiến hiệu quả;

         - Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình.

         c) Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

         Nội dung của quy chế gồm:

         - Trách nhiệm của Giám đốc và các Phòng chuyên môn nghiệp vụ;

         - Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;

         - Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;

         - Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;

         - Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội.”

         2. Điều 17 sửa đổi, bổ sung như sau:

         “ Điều 17. Thẩm định hồ sơ

         1. Cơ quan thẩm định

         a) Đối với cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì cơ quan thẩm định là Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Ban Tổ chức cán bộ.

         b) Đối với cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì cơ quan thẩm định là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

         c) Đối với cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì cơ quan thẩm định là Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

         2. Trách nhiệm thẩm định

         a) Cơ quan thẩm định nêu tại điểm1 khoản2 Điều 1 Nghị định này có trách nhiệm tiếp nhận và cấp giấy biên nhận cho bên nộp hồ sơ; trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì phải tiến hành thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

         b) Trường hợp không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thì cấp có thẩm quyền thành lập phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không đủ điều kiện thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.”

         3. Khoản 4, Điều 19 được sửa đổi như sau:

  “ 4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thành lập cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 19 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP phải ra quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.”

        4. Khoản 3 và khoản 4, Điều 20 được sửa đổi như sau:

        “3.  Nộp 01 bộ hồ sơ xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội gồm có:

         a) Đơn đề nghị giải thể cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể;

         b) Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;

         c) Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.

         4. Trong thời hạn 12 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ xin giải thể, người có thẩm quyền giải quyết phải ra quyết định giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Cơ sở bảo trợ xã hội không được tự động giải thể khi chưa nhận được quyết định giải thể của người có thẩm quyền.”

          5. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

          “ Điều 21. Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động

          Cơ sở bảo trợ xã hội thay đổi tên gọi, trụ sở, Giám đốc hoặc quy chế hoạt động phải thông báo bằng văn bản trước 7 ngày làm việc tới cơ quan quản lý trực tiếp và người ra quyết định thành lập. Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người ra quyết định thành lập phải trả lời bằng văn bản về đề nghị của cơ sở; quá thời hạn nêu trên, nếu không nhận được văn bản trả lời, thì cơ sở bảo trợ xã hội được thực hiện việc thay đổi.”

           6. Khoản 2, Điều 22 được sửa đổi như sau:

          “2. Lý lịch trích ngang của đối tượng;”

           7. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

           “Điều 23. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội

            1. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội

            a) Đối tượng (hoặc thân nhân) phải làm đơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội kèm theo lý lịch trích ngang; nếu là người tâm thần mãn tính phải kèm 01 hồ sơ bệnh án, kết luận giám định của cơ sở y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên.

            b) Trường hợp khẩn cấp phải có biên bản xác nhận của cơ sở bảo trợ xã hội.

            c) Trường hợp đối tượng tự nguyện thì có hợp đồng thoả thuận giữa Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội với đối tượng hoặc người đại diện của đối tượng.

            2. Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp

            a) Cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình sau:

            Bước 1. Lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của người phát hiện, đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện Cơ sở. Riêng đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận phải có chữ ký của đối tượng.

            Bước 2. Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi của đối tượng để có kế hoạch can thiệp phù hợp.

            Bước 3. Thực hiện ngay việc đảm bảo an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng thông qua chăm sóc y tế, điều trị hoặc tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý. Riêng trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân trong khu vực, thời hạn 25 ngày làm việc.

             Bước 4. Tìm hiểu gia đình và nhân dân của đối tượng để đưa ra quyết định chuyển sang nuôi dưỡng dài hạn, trung hạn (từ 1-3 năm) hoặc chuyển về gia đình, cộng đồng dưới sự bảo vệ và trợ giúp của chính quyền cấp xã.

             Đối với trẻ em bị bỏ rơi thì tìm cách cho trẻ trở về đoàn tụ với gia đình, người thân hoặc gia đình chăm sóc thay thế hoặc nuôi dài hạn trong Cơ sở;

             Đối với các đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động thì tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý trước khi đưa đối tượng trở về với gia đình, cộng đồng.

             Bước 5. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định. Trường hợp là trẻ em bị bỏ rơi thì làm các thủ tục khai sinh cho trẻ theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

             b) Thời điểm tiếp nhận các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở công lập có thể diễn ra ngay sau khi phát hiện, giải quyết nhanh nhất trong ngày. Tùy điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo các bước nêu trên không quá 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp kéo dài quá 10 ngày làm việc phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.’’

             8. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

             “ Điều 25. Nộp 1 bộ hồ sơ thành lập bao gồm:

             1. Đơn đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

             2. Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP).

             3. Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.

             4. Quy chế hoạt động (theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP).

             5. Lý lịch trích ngang của Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

              6. Có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động.

              7. Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

              9. Điều 26 được sửa đổi như sau:

               “ Điều 26. Thủ tục thành lập, giải thể, thay đổi tên gọi, trụ sở, giám đốc, quy chế thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Nghị định này”

              10. Khoản 3 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

             “3. Cơ sở bảo trợ xã hội thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định số 68/2008/NĐ-CP đối chiếu với các quy định tại Chương II Nghị định số 68/2008/NĐ-CP để sắp xếp lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2013; cơ sở bảo trợ xã hội thành lập sau ngày Nghị định số 68/2008/NĐ-CP có hiệu lực phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP.”           

            Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như sau:

           “ b. Các  Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất  kinh doanh khác có các điều kiện như các doanh nghiệp, cơ sở quy định tại điểm a của khoản 3, Điều 5 được sửa đổi, bố sung tại Khoản 2, Điều 1 của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP này, nếu tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm thì phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương.”

            Điều 3. Hiệu lực thi hành

             1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng      năm 2011.

             2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002...

Ngày nhập

15/11/2011

Đã xem

1959 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com