Theo dõi (2)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP về Giao dịch bảo đảm

Ngày đăng: 10:26 20-06-2011 | 2327 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /2011/NĐ-CP

Dự thảo

Hà Nội, ngày tháng năm 2011NGHỊ ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP

ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm


 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 8, khoản 9, khoản 11 Điều 3 như sau:

“1. Bên bảo đảm là bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của chính mình hoặc của người thứ ba đối với bên nhận bảo đảm, bao gồm bên cầm cố, bên thế chấp, bên đặt cọc, bên ký cược, bên ký quỹ, bên bảo lãnh và tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong trường hợp tín chấp.”

“8. Hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh là động sản dùng để trao đổi, mua bán, cho thuê trong phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh của bên bảo đảm, trừ nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh.”

“9. Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá được thành tiền và được phép giao dịch.”

“11. Giá trị pháp lý của giao dịch bảo đảm đối với người thứ ba là việc công khai hóa thông tin về giao dịch bảo đảm thông qua hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm làm phát sinh quyền thu hồi tài sản, quyền được ưu tiên thanh toán và các quyền khác của bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

“Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của bên bảo đảm. Tài sản bảo đảm có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai và được phép giao dịch.”

3. Bổ sung đoạn thứ hai của khoản 2 Điều 4 như sau:

“Nhà ở hình thành trong tương lai cũng được dùng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự. Nhà ở hình thành trong tương lai gồm:

a) Nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

b) Nhà ở của cá nhân đang được xây dựng, tạo lập hợp pháp;

c) Nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của tổ chức, cá nhân khác, mà hợp đồng mua bán nhà ở đã được công chứng theo quy định của pháp luật.”

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo

Ngày nhập

20/06/2011

Đã xem

2327 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Ngày nhập

20/06/2011

Đã xem

2327 lượt xem

Báo cáo tổng kết vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 163/2006/NĐ-CP

Ngày nhập

20/06/2011

Đã xem

2327 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com