Theo dõi (0)

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ngày đăng: 11:15 24-02-2011 | 1724 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

CHÍNH PHỦ

Số: …/201…/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày tháng năm 201…

Dự thảo 14

Nghị định Quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật An toàn thực phẩm

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/QH12/2010 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 15, khoản 4 Điều 17, khoản 3 Điều 18, khoản 3 Điều 34; khoản 3 Điều 39; khoản 2 Điều 44, Điều 61, 62, 63, 64 và Điều 65 của Luật An toàn thực phẩm về:

1. Công bố hợp quy và thời hạn của giấy xác nhận công bố hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và vật liệu bao gói, dụng cụ chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

2. Quy định về bảo đảm an toàn đối với sức khoẻ con người và môi trường của thực phẩm biến đổi gen. Ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen.

3. Đối tượng sản xuất, kinh doanh không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

4. Miễn kiểm tra nhà nước và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với một số thực phẩm nhập khẩu; trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước sẽ xuất khẩu vào Việt nam theo Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên.

5. Ghi hạn sử dụng trên nhãn đối với thực phẩm.

6. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực:

a) Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế;
b) Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
c) Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công thương;
d) Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân các cấp.
đ) Quan hệ phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ngày nhập

24/02/2011

Đã xem

1724 lượt xem

Phụ lục đi kèm Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm

Ngày nhập

24/02/2011

Đã xem

1724 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com