Theo dõi (0)

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI (TRÌNH TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI THÁNG 4/2015)

Ngày đăng: 10:19 13-04-2015 | 1832 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 40/2005/QH11.

Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

“1. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thuỷ nội địa, tàu lặn, thuỷ phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thuỷ nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ luật này”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

Điều 7. Quyền vận tải nội địa

1. Hàng hóa, hành khách và hành lý vận chuyển nội địa bằng đường biển phải được chuyên chở bằng tàu biển Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Khi tàu biển Việt Nam không có đủ khả năng vận chuyển thì tàu biển nước ngoài được tham gia vận tải nội địa trong các trường hợp sau đây:

a) Vận chuyển hàng hoá siêu trường, siêu trọng hoặc các loại hàng hoá khác bằng tàu biển chuyên dùng;

b) Để phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp;

c) Vận chuyển hành khách và hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược lại.

d) Giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lý bị ách tắc tại cảng.

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục cho tàu nước ngoài vận tải nội địa đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

3. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 8 như sau:

“2a. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về hàng hải trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

Điều 9. Thanh tra hàng hải

        1. Thanh tra hàng hải thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về hàng hải.

        2. Thanh tra hàng hải có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

        a) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải, các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên;

        b) Tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam;

        c) Tạm giữ tàu biển;

d) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Báo cáo tổng kết 7 năm thi hành Bộ luật hàng hải 2005

Ngày nhập

13/04/2015

Đã xem

1832 lượt xem

DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI (TRÌNH TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI THÁNG 4/2015)

Ngày nhập

13/04/2015

Đã xem

1832 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải

Ngày nhập

13/04/2015

Đã xem

1832 lượt xem

Bản thuyết minh chi tiết Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải

Ngày nhập

13/04/2015

Đã xem

1832 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com