DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (DỰ THẢO THÁNG 10/2014) LẤY Ý KIẾN TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QH

Ngày đăng: 15:05 24-11-2014 | 1493 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật ban hành văn bản pháp luật.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và tổ chức thi hành văn bản pháp luật.

2. Luật này không quy định việc làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp; không quy định việc ban hành văn bản có chứa quy tắc xử sự, nhưng chỉ áp dụng trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Việc ban hành văn bản hành chính tuân theo Luật ban hành văn bản hành chính. Việc ban hành bản án, quyết định của Tòa án tuân theo các luật, bộ luật tố tụng tư pháp.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Văn bản pháp luật” là văn bản có chứa quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần đối với mọi cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước hoặc địa giới hành chính nhất định, do cơ quan Nhà nước ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật nàyvà được Nhà nước bảo đảm thực hiện;

Văn bản được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này thì không phải là văn bản pháp luật.

2. “Áp dụng văn bản pháp luật” là hoạt động của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền căn cứ văn bản pháp luật để giải quyết tình huống thực tế một cách khách quan, công bằng với đối tượng cụ thể theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định;

3. “Tổ chức thi hành văn bản pháp luật” là hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để văn bản pháp luật được thực hiện trong thực tế;

4. “Theo dõi thi hành pháp luật” là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật để kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 3. Hệ thống văn bản pháp luật

1. Hệ thống văn bản pháp luật phải được xây dựng đơn giản, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, chi phí tuân thủ thấp và tuân thủ nghiêm ngặt thứ bậc quy định tại khoản 2 Điều này.

2.  Hệ thống văn bản pháp luật bao gồm:

Phương án 1:

a) Hiến pháp;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội;

c) Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

d) Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

đ) Nghị định của Chính phủ;

e) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

g) Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

h) Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

i) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

k) Văn bản pháp luật của chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Phương án 2:

a) Hiến pháp;

b) Luật, nghị quyết của Quốc hội;

c) Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

d) Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

đ) Nghị định của Chính phủ;

e) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

g) Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

h) Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

i) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

k) Văn bản pháp luật của chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

l) Văn pháp luật của chính quyền cấp huyện;

m) Văn bản pháp luật của chính quyền cấp xã. 

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Tờ trình Quốc hội Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tháng 10/2014

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1493 lượt xem

Báo cáo về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nội dung cơ bản của dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) liên quan đến Hiến pháp năm 2013 (tháng 10/2014)

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1493 lượt xem

Báo cáo thẩm định dự thảo Luật ban hành VBQPPL tháng 10/2014

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1493 lượt xem

Bản thuyết minh chi tiết về dự án Luật ban hành VBQPPL tháng 10/2014

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1493 lượt xem

Tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Luật ban hành VBQPPL tháng 10/2014

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1493 lượt xem

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật Quốc hội về dự thảo Luật ban hành VBQPPL tháng 10/2014

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1493 lượt xem

Dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tháng 10/2014

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1493 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Luật ban hành VBQPPL tháng 10/2014

Ngày nhập

24/11/2014

Đã xem

1493 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com