CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 4 – 6/2022)

Thứ Tư 11:07 13-07-2022

CHUYÊN ĐỀ: “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 4 – 6/2022)

Trong quý II năm 2022, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có ý kiến góp ý với 31 Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: thuế, tài chính, giáo dục, nông nghiệp, đầu tư, kinh doanh, điện ảnh, công nghệ thông tin … do 11 Bộ chủ trì soạn thảo.

Trong 31 văn bản góp ý , VCCI có 158 đề xuất , trong đó tập trung vào các góp ý về tính minh bạch (quy định rõ về: các quyền, nghĩa vụ của các đối tượng chịu tác động; trình tự thủ tục hành chính; …), tính thống nhất (giữa các quy định tại văn bản với các văn bản cùng giá trị pháp lý hoặc văn bản có giá trị pháp lý cao hơn), tính hợp lý và khả thi (yêu cầu bỏ hoặc điều chỉnh các quy định gây khó khăn bất hợp lý cho doanh nghiệp).