Bộ Tài chính trả lời ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thứ Năm 14:28 14-01-2021

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 9109/VPCP-DMDN ngày 02/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Công văn số 1577/PTM-KHTH ngày 22/9/2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/5016 của Chính phủ trong tháng 08 năm 2020. Trong báo cáo của VCCI có tổng hợp ý kiến của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đối với dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. 

Để xem toàn văn Công văn trả lời của Bộ Tài chính, vui lòng tải văn bản dưới đây:

Công văn của Bộ Tài chính về việc ý kiến đối với dự thảo Nghị định về cháo bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ