CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 01-3/2020)

Thứ Sáu 12:01 24-04-2020

CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 01-3/2020)

Thông tin nổi bật:

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU CỦA CƠ QUAN SOẠN THẢO:

  • Đánh giá 13 văn bản được ban hành trong 3 tháng đầu năm 20120 với bản tổng hợp ý kiến VCCI đã gửi tới cơ quan soạn thảo

ĐIỂM TIN:

  • 28 dự thảo VBQPPL mà VCCI đã có ý kiến chính thức bằng công văn và những ý kiến chính
  • Danh mục các dự thảo VBQPPL mà VCCI đã góp ý.