Tiêu chí đánh giá thời gian giải quyết thủ tục đầu hành chính của Cơ quan đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thứ Sáu 13:58 07-08-2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Công văn số 4078/VPCP-KSTT ngày 25/05/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của ông Nguyễn Văn Định về tiêu chí đánh giá thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Cơ quan đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để xem toàn văn văn bản trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vui lòng tải văn bản dưới đây:

CV tra loi ve tieu chi danh gia thoi gian giai quyet thu tuc hanh chinh cua CQDKDT,CQDKKD