SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ

Thứ Tư 10:05 27-09-2017

Sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư
  • Sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Kiến nghị liên quan tới sự cố quá khích tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh

 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU CỦA CƠ QUAN SOẠN THẢO

  • Đánh giá ở 12 văn bản được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2014 mà VCCI đã góp ý, cụ thể theo Tính hợp lý, Tính minh bạch, Tính thống nhất của các quy định

 

ĐIỂM TIN

  • Các dự thảo VBQPPL mà VCCI đã có ý kiến chính thức bằng công văn và tóm tắt những ý kiến chính
  • Danh mục các dự thảo VBQPPL đang lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp
  • Danh mục các dự thảo VBQPPL mà VCCI tham gia soạn thảo, thẩm định
  • Sự kiện xây dựng pháp luật VCCI tổ chức hoặc phối hợp tổ chứ