Tìm kiếm sự kiện

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN

Thời gian tổ chức Từ 28-07-2020 00:00

Địa điểm

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Chuyên gia

Trong khuôn khổ chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) được thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ ngày 21 tháng 11 năm 2017 giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam đạt được các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chịu trách nhiệm thực hiện Dự án (Cấu phần 4) Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế. Để thực hiện hoạt động này, Dự án cần tuyển tối đa 02 ứng viên cho vị trí chuyên gia tư vấn trong nước viết báo cáo nghiên cứu. Các thông cụ thể và các tiêu chí đánh giá chuyên gia đã được nêu trong điều khoản tham chiếu đính kèm.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Pháp chế – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Email: thuypminh@gmail.com

Điện thoại: 024 35770632 Chị Phan Minh Thủy

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2020

Trân trọng cảm ơn.

Các văn bản liên quan