Tìm kiếm sự kiện

Thư mời cung cấp dịch vụ thiết kế, in ấn

Thời gian tổ chức Từ 08-11-2019 09:00

Địa điểm

Ban Pháp chế – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Danh sách diễn giả

:

  1. Tổng quan về Dự án

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) được thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ ngày 21 tháng 11 năm 2017 giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam đạt được các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu kinh tế của Chính phủ Việt Nam, cụ thể là xây dựng nền kinh tế có năng lực cạnh tranh quốc tế với năng suất lao động tăng, mức độ tham nhũng giảm, thu nhập và việc làm tăng nhanh hơn. Chương trình Aus4Reform sẽ tài trợ cho các nghiên cứu, tham vấn, đánh giá và phổ biến thông tin về các vấn đề chính sách quan trọng, bao gồm giảm các rào cản pháp lý đối với doanh nghiệp, xây dựng khuôn khổ chính sách cạnh tranh mới, phê duyệt và thực hiện luật cạnh tranh sửa đổi phù hợp với cam kết quốc tế, tái cơ cấu kinh tế nông thôn, và nâng cao năng lực lập kế hoạch và triển khai các cải cách kinh tế.

Trong khuôn khổ của Chương trình, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện Dự án (Cấu phần 4) Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế.

  1. Mục Tiêu

Mục tiêu của việc tìm đối tác thiết kế và in ấn là nhằm giúp Dự án chuyển tải thông tin từ Báo cáo do chuyên gia soạn thảo thành ấn phẩm để công bố rộng rãi, dễ theo dõi, qua đó chuyển tải được thông tin cần thiết tới cộng đồng, các kết quả, phân tích và kiến nghị tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ –  Góc nhìn từ doanh nghiệp” sẽ cung cấp cho Chính phủ và các cơ quan hoạch định chính sách góc nhìn về việc thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019 của Chính phủ tại địa phương và từ góc độ đối tượng thụ hưởng, phát huy, cổ vũ, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn tốt, các giải pháp đề xuất để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 02, các giải pháp để cải thiện chất lượng điều hành trong cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Báo cáo “Kinh doanh tại Việt Nam: đánh giá của doanh nghiệp do nữ làm chủ” sẽ cung cấp thông tin toàn cảnh bức tranh về doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ từ cuộc điều tra doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, một số giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nữ phát triển..

  1. Phương pháp thực hiện, các yêu cầu cụ thể vui lòng xem ở Điều khoản tham chiếu kèm theo đây.
  2. Hồ sơ yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ

–   Báo giá dịch vụ

–   Chi tiết liên hệ của đơn vị

Các đơn vị quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Ban Pháp chế – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Email: thuypminh@gmail.com

Điện thoại: 024 35770632 Chị Phan Minh Thủy

Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2019