Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo về vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công

Thời gian tổ chức Từ 15-05-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường lớn, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp/ Hiệp hội

“Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công” là một mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xã hội hóa các dịch vụ công vẫn rất chậm so với tiến trình đổi mới nền kinh tế và còn rất nhiều cản trở và hạn chế.

Nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân trong cung cấp dịch vụ công, nhận diện các rào cản về pháp lý và từ thực tế để kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, góp phần cải cách bộ máy hành chính Nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Vai trò của tư nhân trong cung cấp dịch vụ công”, cụ thể:

Thời gian: 08h00 – 12h00 ngày thứ Tư, 15 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 7, Tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo bài viết này) trước ngày 15/05/2019 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.35770632/ 024.66836545

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải kèm theo file bên dưới đây.

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.