Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

Thời gian tổ chức Từ 10-05-2019 08:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực

Dịch vụ trung gian thanh toán

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo dự kiến bỏ đối tượng áp dụng là các ngân hàng thương mại, bổ sung quy định về hệ thống bù trừ điện tử, sửa đổi quy định về ví điện tử, quy định rõ quyền và trách nhiệm của các ngân hàng, bổ sung 10 Phụ lục mẫu đơn

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp có liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn  về dịch vụ trung gian thanh toán”

Thời gian: 08h00 – 11h30 thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo Thư mời này) trước ngày 10/05/2019 tới:

Ban Pháp chế – VCCI

Điện thoại: 024.35770632/ 024.66836545

Fax: 024.35771459 / 024.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com / xdphapluat@vcci.com.vn

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải trên website của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (mục Sự kiện).

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.