Tìm kiếm sự kiện

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Thời gian tổ chức Từ 19-05-2020 08:00

Địa điểm

Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, 11, Xuân Diệu, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam)

Lĩnh vực

Bảo vệ môi trường

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến, Dự thảo sửa đổi và đưa ra nhiều vấn đề quan trọng, tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp như thủ tục đánh giá tác động môi trường (sơ bộ và đầy đủ), cấp Giấy phép môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường tại các hoạt động sản xuất kinh doanhcác nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp liên quan đến bảo vệ môi trường

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) tổ chức:

HỘI THẢO

LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Ba, ngày 19/05/2020

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội, K5 Nghi Tàm, 11, Xuân Diệu, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo. 

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải dưới bài viết này.

Trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.