Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo công bố Báo cáo “HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI: VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TẠI VIỆT NAM – DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP”

Thời gian tổ chức Từ 22-12-2020 01:00:00

Địa điểm

Hội trường số 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Dịch vụ đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận)

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

 

 

Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công” là một mục tiêu quan trọng được đặt ra trong Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Trên thực tế dù đã có những chuyển biến tích cực, xã hội hóa các dịch vụ công vẫn rất chậm so với tiến trình đổi mới nền kinh tế, đang gặp nhiều cản trở và hạn chế.

Nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân trong cung cấp dịch vụ công, góp phần cải cách bộ máy hành chính Nhà nước và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng xã hội hoá dịch vụ công, đi sâu phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp để tăng cường thu hút tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công. Nghiên cứu của VCCI lựa chọn lĩnh vực dịch vụ đánh giá sự phù hợp, lĩnh vực tác động trực tiếp đến các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. VCCI sẽ tổ chức hội thảo công bố báo cáo:

HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI: VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TẠI VIỆT NAM

Dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Thời gian: 08h00 – 12h00, ngày thứ Ba, 22 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Hội trường số 1, Tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến, sự tham gia của Quý vị đóng góp rất lớn vào thành công của Hội thảo.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự (theo mẫu kèm theo bài viết này) trước ngày 22/12/2020 tới: Ban Pháp chế, VCCI, ĐT: 024.35770632/024.66836545. Fax: 024.35771459/024.35770632, Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn

Hoặc đăng ký thông qua đường dẫn sau: https://bit.ly/37oG03S

Trân trọng cảm ơn.