Báo cáo MEI – Chỉ số hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật của các Bộ năm 2011

Thứ Sáu 11:20 05-05-2017

MEI là Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ. MEI được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 Bộ có chức năng, nhiệm vụ gắn với doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.