Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2669 Dự thảo
5231 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017 về Biểu thuế xuất nhập khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định…

Dự thảo Thông tư sửa đổi các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                               Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số…