Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số DVB-C

Ngày đăng: 10:27 19-10-2011 | 1324 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ----------------------     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------------------
Số:       /2011/TT-BTTTT   Hà Nội, ngày       tháng      năm 2011

THÔNG TƯ Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số DVB-C -------------------------------------   ­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ nghị định 132/2008 ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Quyết định 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử,   QUY ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam trong hoạt động quản lý chât lượng dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số DVB-C. Điều 2. Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số DVB-C; các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng các dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số DVB-C. Điều 3. Tiêu chuẩn áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam mã hiệu TCVN 8688:2011 "Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C – Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao – Yêu cầu kỹ thuật"; Điều 4Trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ sốDVB-C Ap dụng Tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định tại điều 3 của Thông tư trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số DVB-C. Điều 5.  Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2012. Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định tại điều 3 của Thông tư trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số DVB-C. Điều 6. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.  

Nơi nhận: - Như Điều 6; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Sở Thông tin và truyền thông; - Bộ trưởng, các Thứ trưởng; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ TT&TT; - Lưu: VT, PTTH&TTĐT. BỘ TRƯỞNG
 
         

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam trong hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp công nghệ số DVB-C

Ngày nhập

19/10/2011

Đã xem

1324 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com