Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân

Ngày đăng: 17:55 13-11-2015 | 1184 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân theo quy định tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại Biên giới và Miền núi;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân theo quy định tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân theo quy định tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới (sau đây gọi tắt là Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới theo quy định tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg.

Điều 3. Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới

1. Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg bao gồm:

a) Doanh nghiệp Việt Nam.

b) Hộ kinh doanh thuộc các tỉnh biên giới có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính được tạo điều kiện thuận lợi và hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thương nhân mua bán hàng hóa qua biên giới tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được lựa chọn như sau:

a) Thương nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều này nộp hồ sơ tại Sở Công Thương tỉnh biên giới.

b) Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Danh sách thương nhân đủ điều kiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới.

c) Danh sách thương nhân được thực hiện mua bán hàng hoá qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh phải được cập nhật và thông báo cho Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương, Ban Quản lý cửa khẩu và các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân

Ngày nhập

13/11/2015

Đã xem

1184 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com