Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 09:25 06-12-2013 | 1119 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Thông tư

Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ,

vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định:

1.       Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2.       Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi là hàng hóa) xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trách nhiệm và quyền hạn của các bên có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu là hành lý cá nhân, hàng hóa ngoại giao; hàng mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm; hàng mẫu để thử nghiệm hoặc nghiên cứu; hàng tạm nhập tái xuất; hàng quá cảnh chuyển khẩu; hàng gửi kho ngoại quan; hàng nhập khẩu để chứa đựng, bao gói thực phẩm xuất khẩu theo hợp đồng; lô hàng xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về không áp dụng kiểm tra an toàn thực phẩm.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lô hàng kiểm tra: Lượng hàng hóa cùng loại, của cùng một cơ sở sản xuất  được đăng ký kiểm tra một lần tại cùng một Cơ quan kiểm tra;

2. Tần suất lấy mẫu lô hàng: Số lần thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các lô hàng kiểm tra nhập khẩu;

3. Chủ hàng: tổ chức, cá nhân thực hiện việc xuất nhập khẩu dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm;

        Điều 4. Chi phí kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm

1. Chủ hàng trả chi phí kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm xuất nhập khẩu theo thoả thuận với phòng kiểm nghiệm;

2. Lệ phí kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nhập

06/12/2013

Đã xem

1119 lượt xem

Tóm tắt Dự thảo Thông tư Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày nhập

06/12/2013

Đã xem

1119 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com