Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày đăng: 14:51 01-11-2010 | 1000 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày tháng năm 2010

Dự thảo

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ

kỹ năng nghề quốc gia

_______­­_________

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia như sau:

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Quy định ban hành kèm dự thảo Thông tư tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày nhập

01/11/2010

Đã xem

1000 lượt xem

Dự thảo Thông tư tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày nhập

01/11/2010

Đã xem

1000 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com