Theo dõi (0)

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục các loại sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử

Ngày đăng: 15:15 24-07-2012 | 1494 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục các loại sản phẩm và dịch vụ

công nghệ thông tin, điện tử


Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục các loại sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.  Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành Danh mục các loại sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử.

2.  Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử tại Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng và áp dụng Danh mục

1. Trên nguyên tắc hình thành hệ thống mã sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử, Danh mục được xây dựng nhằm phục vụ cho việc đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, quản lý chất lượng và các hoạt động liên quan khác tới sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

2. Căn cứ vào tình hình phát triển thị trường và chính sách phát triển công nghệ thông tin trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ điều chỉnh Danh mục các loại sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử cho phù hợp với yêu cầu quản lý.

3. Việc quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ thuộc các Danh mục quy định tại Thông tư này được thực hiện theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định quản lý chất lượng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Điều 3. Danh mục sản phẩm phần mềm

1. Sản phẩm phần mềm bao gồm các nhóm sản phẩm sau:

a) Phần mềm hệ thống;

b) Phần mềm ứng dụng;

c) Phần mềm công cụ;

d) Phần mềm tiện ích;

đ) Các phần mềm khác.

2. Danh mục chi tiết sản phẩm phần mềm được quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Danh mục sản phẩm phần cứng, điện tử

1. Sản phẩm phần cứng, điện tử bao gồm các nhóm sản phẩm sau:

a) Sản phẩm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi;

b) Sản phẩm điện tử nghe nhìn;

c) Sản phẩm điện tử gia dụng;

d) Sản phẩm điện tử chuyên dùng;

đ) Sản phẩm, thiết bị thông tin - viễn thông, đa phương tiện;

e) Phụ tùng, linh kiện điện tử;

g) Các sản phẩm phần cứng, điện tử khác.

2. Danh mục chi tiết sản phẩm phần cứng được quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Danh mục sản phẩm nội dung số

1. Sản phẩm nội dung số bao gồm các nhóm sản phẩm sau:

a) Giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập dưới dạng điện tử;

b) Sách, báo, tài liệu dưới dạng số;

c) Các loại trò chơi điện tử bao gồm trò chơi trên máy tính đơn, trò chơi trực tuyến, trò chơi trên diện thoại di động; trò chơi tương tác qua truyền hình;

d) Sản phẩm giải trí trên mạng viễn thông di động và cố định;

đ) Thư viện số, kho dữ liệu số, từ điển điện tử;

e) Phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số;

g) Các sản phẩm nội dung thông tin số khác.

2. Danh mục chi tiết sản phẩm nội dung số được quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Danh mục dịch vụ công nghệ thông tin

1. Dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm các nhóm dịch vụ sau:

a) Nhóm dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin;

b) Nhóm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phân phối phần cứng, điện tử;

c) Nhóm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phân phối phần mềm;

d) Nhóm dịch vụ nội dung thông tin số;

đ) Nhóm dịch vụ đào tạo không chính quy về công nghệ thông tin;

e) Nhóm dịch vụ cho thuê, chia sẻ tài nguyên công nghệ thông tin;

g) Nhóm dịch vụ an toàn, bảo mật thông tin;

h) Các dịch vụ trên nền công nghệ thông tin;

i) Nhóm dịch vụ công nghệ thông tin khác.

2. Danh mục chi tiết dịch vụ công nghệ thông tin được quy định tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …  tháng … năm 2012. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục các loại sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử

Ngày nhập

24/07/2012

Đã xem

1494 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com