Theo dõi (0)

Dự thảo Quyết định về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Ngày đăng: 15:53 17-11-2015 | 1880 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

BỘ Y TẾ

________

Số:        /QĐ-BYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    tháng     năm  2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc,

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp”.

       Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Quản lý Dược đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các nguyên tắc, tiêu chí cho phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế.

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

       Điều 4. Các ông, bà: Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Bảo hiểm xã hội VN (để p/h);

- Tổng Công ty dược Việt Nam;

- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;

- Các doanh nghiệp sản xuất, đăng ký thuốc;

- CTTĐT BYT, Website Cục QLD.

- Lưu: VT, QLD (02b).

                                  BỘ TRƯỞNG

                    

                                 Nguyễn Thị Kim Tiến


Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

(ban hành kèm theo Quyết định số ......./QĐ-BYT ngày ..../...../2015)

          I. Danh mục thuốc đấu thầu

          1. Nguyên tắc xây dựng danh mục

          Danh mục thuốc đấu thầu được xây dựng trên cơ sở các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng ở các cơ sở y tế, thuốc mua từ nguồn vốn Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

          2. Tiêu chí xây dựng danh mục

          Các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục thuốc đấu thầu phải đáp ứng một trong các các tiêu chí sau:

          - Thuốc thuộc các danh mục do Bộ Y tế ban hành bao gồm: Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc thiết yếu của Việt Nam.

          - Thuốc được mua để phục vụ công tác điều trị hàng năm tại các cơ sở y tế.

          II. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia

          1. Nguyên tắc xây dựng danh mục

          Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải đảm bảo việc đáp ứng các thuốc cần mua sắm với số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

          2. Tiêu chí xây dựng danh mục

          Các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

          a. Thuốc thuộc các chương trình, dự án quốc gia.

          b. Thuốc đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

          - Thuốc điều trị các bệnh không truyền nhiễm (NCD) thuộc các nhóm thuốc: ung thư, tiểu đường, tim mạch.

          - Thuốc có tỉ trọng sử dụng lớn về giá trị và số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước.

          - Thuốc có nhiều số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo dạng bào chế, nhà sản xuất.

          - Số lượng mặt hàng thuốc đưa vào danh mục phải phù hợp với năng lực, khả năng tổ chức đấu thầu của Đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia.

          III. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương

          1. Nguyên tắc xây dựng danh mục

          Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương phải đảm bảo việc đáp ứng các thuốc cần mua sắm với số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          2. Tiêu chí xây dựng danh mục

          Các mặt hàng thuốc đưa vào Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

          - Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu;

          - Thuốc có nhiều số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo dạng bào chế, nhà sản xuất;

          - Thuốc có tỉ trọng sử dụng lớn về giá trị và số lượng ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, thành phố;

          - Thuốc được sử dụng ở nhiều cơ sở, tuyến điều trị tại địa phương.

          IV. Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

          1. Nguyên tắc xây dựng danh mục

          Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá bao gồm các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng đặc thù của các cơ sở y tế, có ít hoặc không có sự cạnh tranh về giá.

          2. Tiêu chí xây dựng danh mục

          Các mặt hàng thuốc đưa vào Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

          - Thuốc thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành.

          - Thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm do Bộ Y tế ban hành.

          - Thuốc chỉ có từ một đến hai nhà sản xuất.

          - Các trường hợp đặc thù khác bao gồm các thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất.

          V. Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

          1. Nguyên tắc xây dựng danh mục:

          - Danh mục được xây dựng trên cơ sở các thuốc sản xuất tại các cơ sở sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị của các cơ sở khám chữa bệnh theo tiêu chí kỹ thuật của thuốc, có giá thuốc hợp lý và có khả năng đảm bảo cung cấp cho các cơ sở điều trị trên cả nước.

          - Danh mục sẽ được định kỳ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế sản xuất trong nước và nhu cầu sử dụng của các cơ sở y tế.

          2. Tiêu chí xây dựng danh mục:

          Các mặt hàng thuốc đưa vào danh mục phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

          - Đã có tối thiểu từ 3 (ba) số đăng ký của của 3 (ba) nhà sản xuất trong nước theo nhóm tiêu chí kỹ thuật.

          - Giá của thuốc sản xuất trong nước không cao hơn so với thuốc nhập khẩu có tiêu chí kỹ thuật tương đương.

          - Đảm bảo khả năng cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế khi không mua thuốc nhập khẩu sản xuất tại cơ sở có tiêu chí kỹ thuật tương đương với thuốc trong nước.

Lĩnh vực liên quan

Thông tin tài liệu

Số lượng file

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Quyết định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com